GO

Zorg en Advies Team

Samenstelling van het Zorg en Advies Team

Het Zorg en Advies Team van de Stichtse Vrije School bestaat uit zeven leden met expertise op het gebied van leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling van adolescenten, te weten:
1. Sven Boogert (vertegenwoordiger schoolleiding, tevens voorzitter zorg en advies team).
2. Dianne Mathijssen (GZ-psychologe, aanspreekpunt voor leerlingen van klas 7 t/m 9).
3. Joke Vermaning (remedial teacher talen, studievaardigheden en hoogbegaafdheid).
4. Inge Lichtenegger (remedial teacher rekenen en wiskunde).
5. Nadja Gijsen (schoolcounselor).
6. Korine van Grunsven (orthopedagoge, aanspreekpunt voor leerlingen klas 10 t/m 12).
7. Jopie Bakema (ondersteuner secretariaat, notuliste wekelijks overleg zorg en advies team).

Taak van het Zorg en Advies Team binnen school

Het Zorg en Advies Team onderzoekt passende ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met speciale onderwijs- of zorgbehoeften. Dit gebeurt op basis van zorgvragen die mentoren voorleggen aan het Zorg en Advies Team. We kijken hierbij naar onze eigen ondersteuningsmogelijkheden en eventueel benodigde ondersteuning van buiten school.

Er worden binnen school geen diagnoses gesteld. Ook wordt er geen therapeutisch ondersteuning gegeven. Indien nodig volgt er een doorverwijzing voor nader onderzoek ten behoeve van diagnostisering of een doorverwijzing voor externe hulpverlening.

Schoolcoaches

Op de Stichtse Vrije School worden leerlingen ondersteund door hun mentoren. Waar de ondersteuningsbehoefte van leerlingen intensiveert, kunnen leerling en mentor worden bijgestaan door een van onze schoolcoaches. Er kan een schoolcoach worden toegewezen door het Zorg en Advies Team. Dit gebeurt na een zorgvuldig voortraject. Dit omvat onder andere gesprek(ken) met de leerling, ouders en mentoren, een dossieranalyse (schooldossier, Magister) en mogelijk observaties in de klas. Hierbij wordt de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht, zodat we daar samen een goede invulling aan kunnen geven. Coaching is een van de mogelijke uitkomsten van dit traject. Het is ook mogelijk dat overige oplossingen beter aansluiten bij de zorgvraag. Bij spoedsituaties kan het normale traject worden aangepast, met het oog op een snellere start van begeleidingsgesprekken.

Begeleidingstrajecten van onze schoolcoaches zijn ondersteunend voor het schoolse functioneren. Onze coaches kunnen leerlingen bijvoorbeeld ondersteunen bij planning en organisatie (weten wat je moet doen en hoe dat aan te pakken), staan leerlingen bij in lastige periodes (aanspreekpunt, vertrouwenspersoon), ondersteunen bij het vasthouden van de motivatie voor school en waar nodig bij de begrenzing van werkdruk. Schoolcoaches geven geen therapie. Voor therapeutische begeleidingstrajecten wordt doorverwezen naar externe hulpverlening (zoals psychologen).

Het verloop van trajecten bij het Zorg en Advies Team.

Mentoren kunnen leerlingen aanmelden bij het Zorg en Advies Team met een zorgformulier. Zijn brengen de leerling en zijn/haar ouders hiervan op de hoogte voordat zij een zorgaanvraag invullen. Aanmeldingen worden in het wekelijkse overleg van het Zorg en advies team ingebracht, waarbij een aanspreekpunt binnen het Zorg en Advies Team wordt gekoppeld aan de zorgvraag. Dit aanspreekpunt van het Zorg en Advies Team neemt zo spoedig mogelijk contact op met leerling en mentor voor een eerste gesprek. Daarin wordt beoordeeld welk vervolgtraject wordt uitgezet. Dit wordt met ouders gecommuniceerd.

Waar nodig verrichten we eerst een uitgebreider screeningsonderzoek. Dit is soms nodig om beter in kaart te brengen welke ondersteuning het beste aansluit bij de onderwijs-zorgbehoefte van de leerling. De screening kan onder andere bestaan uit gesprekken, korte testjes, het invullen van vragenlijsten, of observaties in de klas. Wanneer verdere screening wenselijk is, wordt een toestemmingsformulier naar ouder(s) en leerling gestuurd voor een screening op school.

Na de startgesprekken en mogelijke screening worden in overleg eventuele vervolgstappen bepaald. Het kan gaan om:

 1. Ondersteuning door de Stichtse Vrije School.
  De leden van het Zorg en Advies Team bepalen in overleg met docenten, leerlingen en ouders wat er binnen school kan worden gedaan om de situatie te verbeteren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

  a. Begeleiding van docenten voor aanpassingen in de klas.
  b. Korte ondersteuningstrajecten bij de GZ-psychologe, orthopedagoge of remedial teacher.
  c. Langdurigere ondersteuningstrajecten met een schoolcoach.
  d. Tijdsverlenging bij toetsen.
  e. Uitleen van ondersteunende onderwijsmaterialen aan de leerling, zoals leeslinealen, hoofdtelefoons en tangles.
  f. Advies aanschaf ondersteuningsmaterialen voor thuis (zoals een speciale planagenda, of Kurzweil licentie voor thuisgebruik bij dyslexie).
 2. Zie het kopje ‘ondersteuningsmogelijkheden binnen school’ voor meer uitgebreide informatie.

  Het Zorg en Advies Teamschrijft indien nodig een OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP),waarin de begeleiding en evaluatiemomenten van de begeleiding worden beschreven.

 3. Externe vormen van ondersteuning.

  Soms is er intensievere of meer gespecialiseerde ondersteuning nodig dan de school kan bieden. Zo adviseert het Zorg en Advies Team soms meer uitgebreid onderzoek naar achtergronden van problematiek op school. Daarbij is te denken aan onderzoek op het gebied van leerproblemen of concentratieproblemen. Dit kan waardevol zijn met het oog op de best passende vorm van ondersteuning, erkenning van gebieden die lastig zijn voor de leerling, of met het oog op tijdsverlenging (bij bepaalde diagnoses). Als school kennen we geen diagnoses toe. Daarnaast bieden we als school geen therapeutische begeleiding aan, of begeleiding bij problemen binnen het gezin. We ondersteunen leerlingen en ouders er wel bij om daarvoor de juiste plek voor hulp te vinden. Hiervoor verwijzen we veelal door naar de gemeente waar de leerling staat ingeschreven. Gemeenten vergoeden de jeugdzorg en verwijzen door naar hulpverleners waarmee zij contracten hebben afgesloten.

 4. In uitzonderlijke situaties: zoeken naar een beter passende onderwijssituatie.

  Soms leveren begeleidingstrajecten onvoldoende verbeteringen op in de aansluiting tussen het aanbod van de school en de zorgbehoefte van de leerling. Wanneer een leerling ernstig vastloopt in dit type onderwijs, en het leerproces of de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling langdurig stagneert, kan een traject bij een andere school worden geadviseerd. Dit gebeurt alleen wanneer eerder ingezette zorg onvoldoende effect heeft gehad en de school het ontwikkelingsproces van de leerling niet kan waarborgen.Ondersteuningsmogelijkheden van de school

Het is belangrijk het Zorg en Advies Team en mentoren ervan op de hoogte te brengen wanneer er sprake is van toegekende diagnoses van gedrags- en of leerproblematiek. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de diagnose dyslexie, dyscalculie, een vorm van autisme, AD(H)D, ODD/CD, angststoornis, of depressieve ontwikkeling. De verklaring met de diagnose kan worden verzonden naar de mentor en zorgcoördinator (d.mathijssen@svszeist.nl voor leerlingen van klas 7 t/m 9, of k.vangrunsven@svszeist.nl voor klas 10 t/m 12). Het Zorg en Advies Team bekijkt vervolgens welke ondersteuning passend is. Als er belangrijke adviezen staan in de onderzoeksrapportage, is het prettig deze ook te ontvangen, zodat we deze waar mogelijk kunnen omzetten in acties op school. Ondersteuningsmogelijkheden variëren per situatie, zie hiervoor de links op onze website behorende bij de situatie die voor jou / voor uw kind van toepassing is.