GO

Zorg en Advies Team

Samenstelling van het zorg en advies team

Het Zorg en Advies Team van de Stichtse Vrije School bestaat uit zes leden met expertise op het gebied van leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling van adolescenten, te weten:
1. Nadja Gijsen ( zorgcoördinator en schoolcounselor)
2. Dianne Mathijssen (GZ-psychologe en orthopedagoge klas 9 en 10) 
3. Korine van Grunsven (orthopedagoge klas 7 en 8) 
4. Vera Steenbeek (orthopedagoge klas 11 en 12)
5. Joke Vermaning (remedial teacher talen, studievaardigheden en hoogbegaafdheid)
6. Inge Lichtenegger (remedial teacher rekenen en wiskunde)

Taak van het zorg en advies team binnen school

Het Zorg en Advies Team onderzoekt passende ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met speciale onderwijs- of zorgbehoeften. Dit gebeurt op basis van zorgvragen die mentoren voorleggen aan het Zorg en Advies Team. We kijken hierbij naar onze eigen ondersteuningsmogelijkheden en eventueel benodigde ondersteuning van buiten school.

Er worden binnen school geen diagnoses gesteld. Ook wordt er geen therapeutisch ondersteuning gegeven. Indien nodig volgt er een doorverwijzing voor nader onderzoek ten  behoeve van diagnostisering of een doorverwijzing voor externe hulpverlening.

Schoolcoaches

Op de Stichtse Vrije School worden leerlingen ondersteund door hun mentoren. Waar de ondersteuningsbehoefte van leerlingen intensiveert, kunnen leerling en mentor worden bijgestaan door een van onze schoolcoaches. Er kan een schoolcoach worden toegewezen door het Zorg en Advies Team. Dit gebeurt na een zorgvuldig voortraject. Dit omvat onder andere gesprek(ken) met de leerling, ouders en mentoren, een dossieranalyse (schooldossier, Magister) en mogelijk observaties in de klas. Hierbij wordt de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht, zodat we daar samen een goede invulling aan kunnen geven. Coaching is een van de mogelijke uitkomsten van dit traject. Onze coaches kunnen leerlingen bijvoorbeeld ondersteunen bij planning en organisatie, staan leerlingen bij in lastige periodes (aanspreekpunt, vertrouwenspersoon), ondersteunen bij het vasthouden van de motivatie voor school en waar nodig bij de begrenzing van werkdruk.

Het verloop van trajecten bij het Zorg en Advies Team.

Wanneer een leerling door de mentor bij het Zorg Advies Team wordt aangemeld vinden er intakegesprekken plaats. Na deze startgesprekken en mogelijke screening worden in overleg eventuele vervolgstappen bepaald. Het kan gaan om:

 1. Ondersteuning door de Stichtse Vrije School.
  De leden van het Zorg en Advies Team bepalen in overleg met docenten, leerlingen en ouders wat er binnen school kan worden gedaan om de situatie te verbeteren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

  a. Begeleiding van docenten voor aanpassingen in de klas.
  b. Korte ondersteuningstrajecten bij de GZ-psychologe, orthopedagoge of remedial teacher.
  c. Langdurigere ondersteuningstrajecten met een schoolcoach.
  d. Tijdsverlenging bij toetsen.
  e. Uitleen van ondersteunende onderwijsmaterialen aan de leerling, zoals leeslinealen, hoofdtelefoons en tangles.
  f. Advies aanschaf ondersteuningsmaterialen voor thuis (zoals een speciale planagenda).
 2. Zie het kopje ‘ondersteuningsmogelijkheden binnen school’ voor meer uitgebreide informatie.

  Het Zorg en Advies Team schrijft indien nodig een OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP),waarin de begeleiding en evaluatiemomenten van de begeleiding worden beschreven.

 3. Externe vormen van ondersteuning.

  Soms is er intensievere of meer gespecialiseerde ondersteuning nodig dan de school kan bieden. Zo adviseert het Zorg Advies Team soms meer uitgebreid onderzoek naar achtergronden van problematiek op school. Daarbij is te denken aan onderzoek op het gebied van leerproblemen of concentratieproblemen. Dit kan waardevol zijn met het oog op de best passende vorm van ondersteuning, erkenning van gebieden die lastig zijn voor de leerling, of met het oog op tijdsverlenging (bij bepaalde diagnoses).
  Daarnaast bieden we als school geen therapeutische begeleiding aan, of begeleiding bij problemen binnen het gezin. We ondersteunen leerlingen en ouders er wel bij om daarvoor de juiste plek voor hulp te vinden. Hiervoor verwijzen we veelal door naar de gemeente waar de leerling staat ingeschreven.

 4. In uitzonderlijke situaties: zoeken naar een beter passende onderwijssituatie.

  Soms leveren begeleidingstrajecten onvoldoende verbeteringen op in de aansluiting tussen het aanbod van de school en de zorgbehoefte van de leerling. Wanneer een leerling ernstig vastloopt in dit type onderwijs en het leerproces of de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling langdurig stagneert, kan een traject bij een andere school worden geadviseerd. Dit gebeurt alleen wanneer eerder ingezette zorg onvoldoende effect heeft gehad en de school het ontwikkelingsproces van de leerling niet kan waarborgen.Ondersteuningsmogelijkheden van de school

Het is belangrijk om het Zorg en Advies Team en de mentoren op de hoogte te brengen wanneer er sprake is van een toegekende diagnose van gedrags- en of leerproblematiek. Hierbij kan gedacht worden aan de diagnose dyslexie, dyscalculie, een vorm van autisme, AD(H)D, ODD/CD, angststoornis of depressieve ontwikkeling. De verklaring met de diagnose kan worden gemaild naar de zorgcoördinator (n.gijsen@svszeist.nl).