X
GO

dMR

De school kent een overkoepelende medezeggenschapsraad (MR) en per vestiging een deelraad (dMR). In de praktijk worden de meeste beleidszaken in de dMR behandeld. In de dMR zijn alle schoolgeledingen vertegenwoordigd. Om haar taken goed te kunnen vervullen heeft de dMR recht op informatie. Het bestuur informeert de dMR gevraagd en ongevraagd.

Niet alle geledingen hebben de zelfde instemmingrechten. De vergaderingen van de dMR zijn in principe besloten. Op uitnodiging of met specifieke toestemming van de dMR kunnen niet-leden bij (delen van) een vergadering aanwezig zijn.

De leden van de dMR worden bij voldoende kandidaten gekozen via open verkiezingen:

  • 3 personeelsleden van de SVS/Tobiasstroom
  • 3 leerlingen
  • 3 ouders/verzorgers
Een lid van de schoolleiding neemt namens het bevoegd gezag deel op uitnodiging (zonder stemrecht).

De dMR heeft de volgende functies en bevoegdheden:

Beleidsgoedkeuring:

De dMR heeft instemmingsrechten bij:

  • wijzigingen van het schoolbeleidsplan
  • de begroting, waaronder de vaststelling van de hoogte en bestemming van het ouderbijdragendeel (dit laatste specifiek door de oudergeleding)
  • goedkeuring van jaarverslag/jaarrekening
  • wijziging van organisatie en/of statuten
  • het formatieplan

Niet alle geledingen hebben de zelfde instemmingrechten.

Klankbordfunctie:

De dMR is voor schoolleiding en bestuur een klankbord. Allerlei zaken die de school betreffen komen in de dMR aan de orde, zodat vertegenwoordigers van leraren, leerlingen en ouders/verzorgers zich erover kunnen uitspreken.

Beleidsadvisering:

De dMR heeft adviesrecht (gevraagd en ongevraagd) inzake beleidsbeslissingen met mogelijk verreikende consequenties voor de school of schoolgemeenschap. Het adviesrecht heeft ook betrekking op het functioneren van de schoolleiding.