X
GO

Contact: wie doet wat?

Schoolleiding

De schoolleiding is op school te bereiken via het algemene telefoonnummer (030 - 2040290) of via schoolleiding@svszeist.nl 

 • dhr. G.H. Roeters van Lennep (rector) 
 • dhr. S.O.G. Boogert  (conrector, leerlingzaken)  
 • mw. A. den Ouden (conrector, onderwijsorganisatie) 
 • dhr. M.Blokker (teamleider Tobiasstroom) 

Teams en teamleiders

Alle medewerkers van de Stichtse Vrije School zijn lid van een team dat wordt aangestuurd door een teamleider. De teams vergaderen met regelmaat over onderwerpen die de specifieke jaarlagen betreffen.

 • Team klas 7/8/9, teamleider:  mw K. Parlevliet & dhr. I. Bleijenberg
 • Team klas 10/11/12, teamleiders dhr. W. Modderkolk & mw. A.Hardewijn
Daarnaast is er het team Tobiasstroom (teamleider dhr. M.Blokker) en het team onderwijsondersteunend personeel. (teamleider dhr. S.O.G. Boogert)

Coördinatoren

Op de Stichtse Vrije School worden veel organisatorische zaken gedaan door teamleiders en coördinatoren. De coördinatoren waar ouders en/of leerlingen direct mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Decaan mavo: mw. M. (Monique) Ricken
 • Decaan havo: dhr. F. (Fernand) Crijns 
 • Decaan vwo: dhr. W. (Wouter) Modderkolk 
 • Mavo 10e klas: mw. M. (Monique) Ricken en dhr. G.J. (Gert-Jan) Vonk
 • Keuzetrajecten klas 9:  dhr. F. (Fernand) Crijns en mw. R. (Rachel) Bergé
 • Keuzetraject klas 10:  dhr. F. (Fernand) Crijns
 • Schoolexamens: dhr. W. (Wisse) de Blaauw
 • Stages: mw. C. (Christa) van Kan en L. (Luuk) van Tiem
 • PR & communicatie: dhr. C. (Colin) van der Bel
 • Internationalisering/M.E.P.: mw. B. (Betsy) Ranken en mw. R. (Rianne) Nooteboom
 • Reizen: mw. B. (Betsy) Ranken

Aannamecommissie

 • mw. C. van Wolfswinkel
 • mw. W. van Dongen
aanmelding@svszeist.nl

Zorgadviesteam

Het zorgadviesteam staat klaar voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben dan door leraren en mentoren gegeven kan worden.
Het bestaat uit:

 • mw. N. (Nadja) Gijsen, zorgcoördinator en leerlingencoach
 • mw. D. (Dianne) Mathijssen orthopedagoog/gz psycholoog
 • mw. J. (Jacoba) Pylyser, orthopedagoog
 • mw. J. (Joke) Vermaning, remedial teacher (taal/dyslexie/dyscalculie)

Medezeggenschapsraad (deel-MR)

De deel-medezeggenschapsraad is het officiële medezeggenschapsorgaan van de vestiging Stichtse Vrije School. De deelraden van de Stichtse, het Novalis College en het Karel de Grote College, vormen gezamenlijk de overkoepelende medezeggenschapsraad. Vrijwel alle beleidszaken die ouders en leerlingen betreffen worden op deelraadniveau behandeld. In de medezeggenschapsraad zijn de leerlingen, ouders en medewerkers van de school vertegenwoordigd. De dMR is te bereiken via: dmr@svszeist.nl

Ziekmelden

Absenties wegens ziekte moeten telefonisch of per email tussen 8.00 - 9.00 uur worden gemeld bij het secretariaat of de conciërges. Tel. 030 – 2040290 email: absentie@svszeist.nl

Ouderplatform

Het Ouderplatform van de school komt gemiddeld één keer per 5 keer per jaar bijeen. De Ouderplatformleden zijn de oren en ogen van de oudergeleding van de dMR en klankbord voor de Schoolleiding. Het Ouderplatform verleent gevraagd en ongevraagd advies. Een lid van de Schoolleiding is aanwezig bij de bijeenkomsten van het Ouderplatform en neemt zo nodig informatie vanuit de bijeenkomsten mee naar andere geledingen in de school. In het Ouderplatform zijn ouders vertegenwoordigd uit zo veel mogelijk klassen. Ouders van leerlingen uit de nieuwe 7e klassen zijn van harte welkom! Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen
met: Lizeth Vendrig, Wyanne van den Berg en Joyce van den Ende via contactouderplatform@svszeist.nl

Vertrouwenspersonen

de heer H.W. Cost Budde, telefoon: 033 - 461 37 51
mevrouw M.J. Krans,telefoon: 0343 - 52 22 86

Inlichtingen over de Tobiasstroom

De heer M. Blokker; telefoon: 030-6916931 Prof. Lorentzlaan 16,
3701 CC Zeist, administratie@tobiaszeist.nl

Financiële administratie

De heer W. Beiler van de financiële administratie is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 11.30 uur, w.beiler@svszeist.nl

Conciërges

Voor het halen van te-laat-briefjes en het beheer van het gebouw dient men zich te wenden tot de conciërges, de heer L. Bos, de heer H. van Kooten of de heer Ernst van Hagen; dagelijks bereikbaar van 7.45 uur tot 9.30 uur en van 15.00 uur tot 16.00 uur.

Secretariaat van de school

Het secretariaat is dagelijks bereikbaar van 9.30 uur tot 14.30 uur. Het secretariaat wordt gevormd door mw. J. Bakema, mw. M. Kok en mw. D.Aykul. Mevrouw Aykul is van 8.00 tot 10.30 uur bereikbaar voor de absentenadministratie.

Decaan

Het decanaat wordt verzorgd door Monique Ricken (mavo), Fernand Crijns (havo) en Wouter Modderkolk (vwo). De decanen geven op de keuzesite informatie over beroepsopleiding of vervolgstudie: svszeist.dedecaan.net.

Leraren

Om contact op te nemen met een van de leerkrachten verzoeken wij u bij voorkeur te mailen. De emailadressen zijn opgebouwd als volgt: voorletter.achternaam@svszeist.nl .Bijvoorbeeld Colin van der Bel c.vanderbel@svszeist.nl .  Indien emailen niet lukt kunt u mailen of bellen met het secretariaat van de school (post@svszeist.nl, 030-2040290).
Zij zullen de betreffende leerkracht vragen met u contact op te nemen. E-mailadressen van leraren staan in het jaarboekje.

Mediatheek

Openingstijden
Maandag t/m donderdag:     1e t/m het 7e uur
Vrijdag:            1e t/m het 4e uur.

Daarbij geldt:
In de 1e en 3e pauze is de mediatheek uitsluitend geopend om boeken te lenen, 
te verlengen of terug te brengen. In de tweede pauze is de mediatheek gesloten. 
De mediathecarissen zijn Daniëlla Hutter en Sarah Jongsma.