X
GO

De Tobiasstroom

De Tobiasstroom

Aan de Prof. Lorentzlaan staat het schoolgebouw waar onderwijs wordt gegeven aan leerlingen die aan het eind van het basisonderwijs het advies LeerWegOndersteunend Onderwijs VMBO kregen. Op deze zogenaamde zorglocatie, volgen een kleine zeventig leerlingen in een eigen sfeervol gebouw het vrije schoolleerplan op het niveau van het VMBO.

De Tobiasstroom heeft een eigen website: www.tobiaszeist.nl

Een team van bovenbouwmedewerkers werkt hier, samen met collega’s uit de vrije basisschool voor speciaal onderwijs, aan een sociaal veilige, stimulerende en uitdagende leerwerkomgeving. De leerlingen beschikken over een gemiddelde intelligentie, maar gedurende de basisschoolleeftijd is bij deze leerlingen op een aantal gebieden desondanks een forse leerachterstand ontstaan. Ook sociaal-emotionele factoren kunnen een rol hebben gespeeld in genoemde  leerachterstanden.

Op de Tobiasstroom krijgen de leerlingen, door een bijzonder samenwerking met Schoonoord Zeist, de mogelijkheid om een Vmbo Basis of Vmbo Kader diploma examen te doen. De meeste leerlingen maken dan na hun schooltijd de overstap naar één van de opleidingen van het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Een enkeling kan, bij voldoende resultaat, tussentijds een overstap naar de hoofdlocatie kunnen maken om daar het vervolgtraject op te pakken.
De vakken van het leerplan lopen in beide locaties parallel. Slechts het niveau waarop de vakken worden aangeboden, evenals het gemiddeld tempo waarin op beide locaties wordt gewerkt, vertonen verschillen.

Het vrije schoolleerplan van de Tobiasstroom wordt aangeboden op de verschillende niveaus van het VMBO. Mentoren en vakdocenten verzorgen in nauw overleg het periodeonderwijs en de vaklessen voor deze jaargroepen. De praktisch-ambachtelijke en kunstzinnige vakken worden in de regel in middagperiodes verzorgd.

Veelvuldige gemeenschappelijke momenten in de school, zoals de dagelijkse middagmaaltijd, de vieringen, de jaarfeesten en de werkweken dragen bij aan gemeenschapszin en sociale vorming.

Een viertal stages, verdeeld over de laatste drie schooljaren, maken deel uit van het curriculum. Voor de leerling bieden deze stages een persoonlijke verkenning: wat kan ik al en aan welke kwaliteiten moet ik nog werken? Doel is om de leerling te motiveren om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het eigen leerproces als voorbereiding op datgene, dat hierna komt. Essentieel daarbij is, dat de leerling inzicht verwerft in de eigen mogelijkheden en zicht krijgt op nog te nemen barrières.

Aanmelding voor de Tobiasstroom

 

De basisschool, die uw zoon of dochter op dit ogenblik bezoekt, beschikt vaak al over onderwijskundige gegevens. Op basis daarvan is een advies door de basisschool gegeven: VMBO met lwoo. 

In de oriëntatiefase nodigen wij u graag uit voor een eerste kennismakingsgesprek op de school. De ouders beschrijven in dit gesprek de onderwijsvragen vanuit het perspectief van het kind en zijn/haar ontwikkeling, bij voorkeur ondersteund door schriftelijke rapportage uit het basisonderwijs.
In het Zorg Advies Team  wordt vervolgens onderzocht of de SVS Tobiasstroom de juiste school voor deze leerling is. Wanneer dat zo is kan de basisschool het kind digitaal aanmelden.
De informatie uit het onderwijskundig rapport wordt van een motivatie voorzien door de Tobiasstroom en verstuurd naar de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het Samenwerkingsverband. Zij beoordelen het advies en geven, bij akkoord, een beschikking af. Die beschikking geeft dan definitief toegang tot de school.

Toelating
De wettelijke criteria tot toelating tot onze school zijn:
            Intelligentieniveau IQ tussen 75 en 105.
            1,5 tot 3 jaar leerachterstand op twee of meer van de volgende gebieden: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling; niet zijnde een combinatie van technisch lezen en spelling.
            Bij een gemeten IQ hoger dan 90 dient er ook aantoonbaar sprake te zijn van een daarmee samenhangende sociaal-emotionele problematiek, die de leerprestaties beïnvloedt.