GO

De Tobiasstroom

De Tobiasstroom

Aan de Prof. Lorentzlaan staat het schoolgebouw waar onderwijs wordt gegeven aan leerlingen die aan het eind van het basisonderwijs het advies LeerWegOndersteunend Onderwijs VMBO kregen. Op deze zogenaamde zorglocatie, volgen een kleine zeventig leerlingen in een eigen sfeervol gebouw het vrije schoolleerplan op het niveau van het VMBO.

De Tobiasstroom heeft een eigen website: www.tobiaszeist.nl

Een team van bovenbouwmedewerkers werkt hier, samen met collega’s uit de vrije basisschool voor speciaal onderwijs, aan een sociaal veilige, stimulerende en uitdagende leerwerkomgeving. De leerlingen beschikken over een gemiddelde intelligentie, maar gedurende de basisschoolleeftijd is bij deze leerlingen op een aantal gebieden desondanks een forse leerachterstand ontstaan. Ook sociaal-emotionele factoren kunnen een rol hebben gespeeld in genoemde  leerachterstanden.

De meeste leerlingen maken na hun schooltijd op de Tobiasstroom de overstap naar één van de opleidingen van het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Een enkeling zal, bij voldoende resultaat, tussentijds de overstap naar de hoofdlocatie kunnen maken om daar het vervolgtraject op te pakken. De vakken van het leerplan lopen in beide locaties parallel. Slechts het niveau waarop de vakken worden aangeboden, evenals het gemiddeld tempo waarin op beide locaties wordt gewerkt, vertonen verschillen.

Het vrije schoolleerplan van de Tobiasstroom wordt aangeboden op de verschillende niveaus van het VMBO. Mentoren en vakdocenten verzorgen in nauw overleg het periodeonderwijs en de vaklessen voor deze jaargroepen. De praktisch-ambachtelijke en kunstzinnige vakken worden in de regel in middagperiodes verzorgd.

Veelvuldige gemeenschappelijke momenten in de school, zoals de dagelijkse middagmaaltijd, de vieringen, de jaarfeesten en de werkweken dragen bij aan gemeenschapszin en sociale vorming.

Een vijftal stages, verdeeld over de laatste drie schooljaren, maken deel uit van het curriculum. Voor de leerling bieden deze stages een persoonlijke verkenning: wat kan ik al en aan welke kwaliteiten moet ik nog werken? Doel is om de leerling te motiveren om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het eigen leerproces als voorbereiding op datgene, dat hierna komt. Essentieel daarbij is, dat de leerling inzicht verwerft in de eigen mogelijkheden en zicht krijgt op nog te nemen barrières.

Aanmelding voor de Tobiasstroom

Een eerste oriëntatiegesprek van de ouders met de coördinator van de Tobiasstroom geeft in het algemeen een goed beeld of een beschikkingsaanvraag hier op zijn plaats is. Er moet aan verschillende criteria zijn voldaan:

  1. de leerling heeft een IQ tussen 75 en 120
  2. de leerling vertoont op twee van de vier domeinen (technisch lezen,
    begrijpend lezen, spelling, inzichtelijk rekenen) een didactische achterstand van tussen de 1,5 en 3 jaar, echter niet zijnde een combinatie van spelling en technisch lezen
  3. er is sprake van sociaal-emotionele problematiek met een aantoonbaar verband tot onder punt 2 genoemde achterstanden.

Vaak echter zijn deze gegevens niet volledig bekend op het tijdstip van oriëntatie. Daarom is het noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk de onderzoeksgegevens worden verzorgd en aangeleverd door de basisschool waar het kind nu onderwijs volgt. Eventueel aangevuld met gegevens van kinder- of jeugdpsychiatrisch onderzoek.

De RVC neemt het dossier alleen in behandeling wanneer het geheel aan toetsgegevens voldoet aan de Cotan-normering: andere toetsen worden niet geaccepteerd. Het dossier wordt dan niet ontvankelijk verklaard, waardoor ernstige vertraging het gevolg kan zijn. Een overzicht van de nieuwe Cotangenormeerde toetsen is opvraagbaar bij de administratie van de Tobiasstroom.

De rapportage moet alle wettelijk verplichte onderdelen bevatten: zowel de onderwijskundige, psychologische als eventueel medische onderbouwing dient inzichtelijk te maken dat het kind op geen enkele manier in het regulier onderwijs het relevante vmbo-examen zal kunnen behalen, terwijl de leerling daartoe wel over de vermogens lijkt te beschikken.

De coördinator van de Tobiasstroom vult vervolgens het aanmeldingsformulier voor de RVC in, voorzien van een gemotiveerde zienswijze, onderbouwd door recente onderzoeken en voegt deze toe aan het dossier. Hij stuurt dit door aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het Samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht. Deze PCL ziet toe op de volledigheid van de ingezonden stukken.

Zij geeft een zogenaamd pre-advies aan de RVC. Wanneer de RVC dit preadvies overneemt, volgt de beschikking. Met deze beschikking kunnen de ouders zich in principe melden bij iedere school voor LWOO in Nederland: zij is niet schoolspecifiek. De beschikking van een Regionale Verwijzingscommissie RVC)  is een verplicht document. Zonder beschikking kan geen inschrijving plaatsvinden. De Commissie van Begeleiding van de Tobiasstroom beoordeelt tenslotte of de actuele en de verwachte toekomstige zorgvraag van.