X
GO

Schoolregels

Schoolafspraken

Uitgebreide regels zijn te vinden in het leerlingen/lerarenstatuut, dat ieder schooljaar aan de leerlingen bekend wordt gemaakt en is te vinden op deze website. De ervaring leert, dat het belangrijk is dat de ouders goed op de hoogte zijn van de geldende regels en thuis meehelpen de voorwaarden te scheppen waaronder het leer- en ontwikkelingsproces op school optimaal kan verlopen.

 

Algemeen

In en om het schoolgebouw wordt van de leerlingen verwacht dat zij zich fatsoenlijk gedragen en de gestelde regels in acht nemen.

Zie hiernaast de linkjes naar het beleid mobiele telefoons, verzuim en onze diversiteitscode!

Aankomst

De fietsen worden in of tussen de klemmen van de fietsenstalling geplaatst; de brommers hebben hierin een apart gedeelte. Het is niet toegestaan elders op het terrein (brom)fietsen te stallen.

Lesbegin

 1. Om de les gezamenlijk te kunnen beginnen is het nodig dat iedereen steeds op tijd in het lokaal aanwezig is. De schooldeur gaat open om 8.00 uur. De eerste bel gaat om 8.25 uur, de tweede bel om 8.30 uur. Bij de tweede bel begint de les en moet iedereen in het lokaal zijn.
 2. Om ongestoord de ochtendspreuk te kunnen zeggen, gaan van 8.30 - 8.35 uur de buitendeuren dicht. Wie na deze tijd binnenkomt krijgt van de conciërge een kaart en geeft die af aan de periodeleraar. Voor een snelle registratie dient elke leerling zijn/haar schoolpas elke dag bij zich te hebben. Komt een leerling zonder geldige reden te laat, dan meldt hij/zij zich de volgende lesdag om 8.00 uur bij de conciërge. Gebeurt dit niet dan moet hij/zij 2 lesuren terugkomen aan het eind van de dag. Een leerling die na 9.00 uur op school komt zonder geldige reden wordt niet meer tot de periodelessen toegelaten.
 3. Komt iemand bij de vaklessen te laat, dan wordt dat door de aanwezige vakleraar genoteerd. De consequentie is dat ook deze telaatkomer zich de volgende dag om 8.00 uur meldt bij de conciërges. 
 4. Jassen, helmen, petten, paraplu’s e.d. worden in de gang gelaten.
 5. Tassen moeten in de pauzes aan de kapstok gehangen worden, in de lokalen blijven (middenbouw) of op de daarvoor bestemde plaatsen gedeponeerd worden. Aan de leerlingen wordt geadviseerd geen waardevolle eigendommen onbeheerd tijdens de lessen of pauzes in hun jas of tas te laten.

Tijdens de les

Om een les goed te laten verlopen spreekt het vanzelf dat het huiswerk steeds in orde moet zijn. Tijdens de les wordt niet gegeten of gesnoept. Mobiele telefoons, mp3-spelers etc., zijn in het schoolgebouw niet toegestaan. Een uitzondering hierop is het ‘stille’ gebruik van mp3-spelers in de kantine en aula. Mobiele telefoons zijn ook daar verboden. In principe wordt tijdens de les niet naar het toilet gegaan. De leraar bepaalt de plaatsen in de klas en regelt de bediening van de ramen. Petten of andere hoofddeksels mogen in de klas niet gedragen worden. Tafels etc. worden schoongehouden.

Lesmaterialen

Bepaalde vakken vragen om materialen die steeds meegenomen moeten worden. • voor gymnastiek: sportkleding, gymschoenen met witte zolen, handdoek,
• voor euritmie: euritmieschoenen met rubber zolen,
• voor wiskunde: tekenmateriaal, geodriehoek,
• voor periodelessen: periodeschrift, werkschrift, kleurpotloden, vulpen.
• voor de tekenlessen: grijze potloden (HB, B2. B4) en gum.

Periodeschriften

Het periodeschrift wordt gezien als een werkstuk; het is een neerslag van de eigen verwerking van de periode. Het wordt gemaakt in opdracht van de school die bepaalde voorwaarden stelt aan het schrift. Schriften moeten netjes verzorgd worden en voorzien zijn van de naam van de leerling, de klas, de datum en het vak. Er behoort met vulpen in het periodeschrift te worden geschreven. De schriften moeten uiterlijk op de laatste dag van de periode worden ingeleverd.

Werkstukken, verslagen

 1. Deze worden op de afgesproken tijd ingeleverd. Als het werk om een gegronde reden niet af is, moet een briefje van de ouders/verzorgers worden ingeleverd. In overleg met de betreffende leraar wordt een nieuwe datum vastgesteld. In de regel is dit enkele dagen na de oorspronkelijk afgesproken datum.
 2. Heeft iemand op het afgesproken tijdstip noch een werkstuk, noch een briefje van ouder/verzorgers bij zich, dan wordt de leerling niet tot de lessen toegelaten en worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Hij/zij wordt pas weer tot de lessen toegelaten wanneer het betreffende werkstuk voltooid is en is ingeleverd.

Verwijdering uit de les

Er zijn drie vormen die gehanteerd worden bij het uit de klas sturen vanwege een verstoring van de les:

 1. Een leerling(e) wordt tijdelijk op de gang gestuurd en komt daarna terug in de les. De betreffende leraar handelt dit zelf af. 
 2. Een leerling(e) wordt voor het verdere gedeelte van het lesuur uit de les verwijderd. Deze leerling(e) meldt zich dan bij de conciërge, de schoolleiding leerlingzaken of bij de absentenadministratie. Na afloop van de les meldt de leerling zich bij de betrokken leraar. De les wordt verdubbeld ingehaald.
 3. Een leerling wordt in overleg met de schoolleiding voor de rest van de dag niet meer toegelaten tot de lessen. De schoolleiding bevestigt zo mogelijk nog diezelfde dag het gebeurde schriftelijk aan de ouders en geeft hiervan een afschrift aan de betreffende mentor en de leraar.

Tussenuren

Wanneer een les uitvalt die niet kan worden opgevangen, wordt er een tussenuur gegeven. Tijdens dit uur kunnen de leerlingen in de mediatheek of aan de werktafels in de aula of de kantine huiswerk maken. De klassen 7, 8 en 9 geldt, dat zij tijdens tussenuren en de pauzes het terrein niet mogen verlaten.

Gebruik aula en kantine

De aula is voor iedereen toegankelijk. De aula kan gebruikt worden om rustig te praten, een boterham te eten of te werken, mits er geen rommel en/of lawaai gemaakt wordt. In de kantine kan in volledige stilte gewerkt worden in tussenuren. In de pauzes worden beide ruimtes gebruikt om te eten en te ontspannen.

Pauze

 1. In de pauze worden de lokalen netjes achtergelaten. Iedereen verlaat het lokaal en gaat naar buiten. De klassendienst veegt de vloer en maakt het bord schoon, verzorgt de planten en lucht het lokaal. Als de klassendienst klaar is, gaat ook zij naar buiten waarna de leraar het lokaal afsluit. Alleen in het bijzijn van een leraar kunnen leerlingen tijdens de pauze in een lokaal blijven.
 2. Op donderdag aan het einde van de periode wordt de oud-papierbak geleegd en worden zo nodig de tafels extra schoon gemaakt. Drie keer per jaar wordt onder leiding van een leraar het lokaal grondig schoongemaakt.
 3. De leerlingen mogen na 5 minuten niet meer in de gangen of op de trappen zijn, wel in de hal beneden, de kantine, de aula of buiten. Alleen de toiletten tegenover lokaal 06/07 zijn te gebruiken tijdens de pauzes.
 4. Tijdens pauzes worden de tassen aan de kapstok gehangen, blijven zij in de lokalen (middenbouw) of op de daarvoor bestemde plaatsen (tassenrek in de hal) gelegd. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan tassen op de grond te zetten.
 5. MP3 spelers, mobiele telefoons en andere audiovisuele apparaten zijn niet toegestaan in het gebouw. Als ze toch naar school worden meegenomen blijven ze in de tas. Uitzondering vormt het mobiel bellen in noodgevallen buiten het gebouw en stil gebruik van Mp3-spelers in de kantine.
 6. Aan het einde van de pauze deponeert iedereen zijn of haar afval in de vuilnisbak. Iedere klas maakt volgens een rooster twee maal per jaar de kantine na elke pauze schoon.

Terreinregels

Het sportveld wordt gebruikt voor de gymlessen. Het is van belang dat de kwaliteit van het gras goed blijft. Daarom is het niet toegestaan buiten de gymlessen op het gras te komen. Er mag ook niet gepauzeerd worden in de fietsenstallingen of op het parkeerterrein.Er mag op het schoolterrein niet gerookt worden. Het is ook niet toegestaan om op straat voor het scholenterrein te roken. Het is niet toegestaan vrienden of vriendinnen van buiten de school zonder toestemming van de schoolleiding op het terrein te ontmoeten. Excursies, toneelstukken, repetities, eindreizen e.d. programmapunten buiten het gewone lesrooster behoren bij het onderwijs en zijn dus voor iedereen verplicht.

Ongeoorloofd verzuim

Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, worden de ouders hiervan via de schoolleiding schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij een eerste herhaling worden de ouders (of leerling) voor een gesprek bij de schoolleiding uitgenodigd. Bij herhaaldelijk verzuim wordt melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.

Schorsing

Het niet toelaten tot de lessen gebeurt altijd door de Schoolleiding. Er zijn verschillende redenen waarom een leerling een of meer dagen geschorst kan worden:

 1. wegens herhaaldelijk te laat komen
 2. wegens herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim
 3. wegens herhaaldelijk geen huiswerk maken
 4. wegens onbehoorlijk gedrag
 5. wegens alcohol- of drugsgebruik tijdens de lesdag.
De Schoolleiding kan ook alternatieve maatregelen nemen c.q. sancties opleggen. Bij herhaling wordt meerdere dagen de toegang tot de lessen ontzegd en worden de ouders en de leerling voor een gesprek gevraagd bij de Schoolleiding. Vindt dan nogmaals herhaling plaats, dan wordt in een gesprek het aanblijven op de school besproken. Van schorsingen voor meer dan een dag wordt melding gedaan bij de onderwijsinspectie. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling bij herhaald wangedrag geschiedt in overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de betreffende leerling worden geschorst. Het overleg strekt er mede toe, na te gaan op welke andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen. Het bestuur stelt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van een definitieve verwijdering in kennis (zie verder leerlingenstatuut).