X
GO

Een veilige school

Een veilige school

Medewerkers, leerlingen en ouders dragen gezamenlijk zorg voor het schoolklimaat, waarin een ieder zich gezien en geborgen voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Dit betreft het pedagogische klimaat in en rond de lessen, maar ook de omgangsvormen tussen leerlingen onderling, medewerkers onderling en tussen medewerkers en leerlingen. Sociale processen vinden juist ook plaats tussen de lessen, in de pauzes en voor en na school. Voor de Stichtse Vrije School zijn deze processen ook van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de leerling. De school wil hierin niet alleen sturen, maar ook waar nodig begeleiding geven of ingrijpen.

Ook ouders kunnen bij deze sociale processen een belangrijke rol spelen. Stimuleren, signaleren, bespreekbaar maken thuis en/of aankaarten op school; het zijn allemaal wezenlijke aspecten van de opvoeding op sociaal - emotioneel gebied. Samenwerking en contact tussen school, ouders en leerlingen op basis van onderling vertrouwen is daarbij een essentiële voorwaarde.

Pestprotocol

In het kader van een veilige school hebben wij een pestprotocol. Hierin staat hoe de school handelt indien er een onveilige situatie is gesignaleerd. Momenteel zijn wij bezig het pestprotocol aan te passen, zodat er nog meer nadruk komt te liggen op preventie.

Leerlingenstatuut

Leraren & leerlingstatuut

Non-discriminatiecode

De Vereniging van Vrije Scholen heeft een non-discriminatiecode opgesteld. Dit is gebeurd op verzoek van en in directe samenwerking met alle vrije scholen in Nederland. De code is onder meer gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld en geeft een nadere uitwerking van bepalingen uit de Grondwet, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene Wet Gelijke Behandeling, de onderwijswetten en enkele internationale verdragen. In de non-discriminatiecode is de volgende intentieverklaring opgenomen:

 • Achterstelling op welke grond dan ook, bedoeld of onbedoeld, is niet toelaatbaar.
 • Besturen en leerkrachten van vrije scholen willen hieraan uitdrukking geven door een non-discriminatiecode voor hun scholen van toepassing te verklaren.
 • Deze verklaring beoogt een verfijning te zijn van de intenties van artikel 1 van de Grondwet en daardoor meer toepasbaar te zijn in de dagelijkse schoolpraktijk.
 • Met een non-discriminatiecode willen vrije scholen erkennen dat:
  • Nederland een multi-etnische, pluriforme samenleving is
  • discriminatie helaas in de samenleving voorkomt
 • Zij willen nadrukkelijk uitspreken dat:
  • discriminatie in het onderwijs niet mag voorkomen;
  • zij zowel in beleid als in het dagelijks handelen de beginselen van het non-discriminatieartikel in de Grondwet ten uitvoer willen brengen.
Het doel van de non-discriminatiecode is het voorkomen en tegengaan van discriminatie en racisme in het onderwijs. Tevens is het doel te bevorderen dat iedereen op volwaardige en gelijkwaardige manier onderwijs kan volgen ongeacht zijn of haar etnische afkomst, geloof, sociaal-economische afkomst, huidskleur, levensovertuiging, culturele achtergrond, sekse, seksuele voorkeur of fysieke verschijning. De code dient bij te dragen aan het verhogen van een veilige sfeer en een pedagogisch klimaat, waarin ontwikkelingskansen voor alle leerlingen worden vergroot. De bepalingen van de code hebben in eerste instantie betrekking op gedragingen van bestuursleden, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en leerlingen. De code geldt ook voor ouders/verzorgers van leerlingen, voor zover het hun gedragingen in en om de school betreft. Ook aan derden kan gevraagd worden de code te respecteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor organisaties waarbij de school is aangesloten of waarvan de school diensten betrekt.

Privacy

Het is voor een goed schoolklimaat van belang, dat persoonlijke en vertrouwelijke gegevens ook als zodanig behandeld worden. Alle medewerkers en leerlingen van de school zijn gebonden aan de afspraken die daarover zijn gemaakt en ook van ouders/verzorgers wordt een zorgvuldige omgang met vertrouwelijke gegevens verwacht. De school heeft een Privacyreglement opgesteld. Hierin zijn onder andere de wettelijke vereisten met betrekking tot registratie en archivering van persoonsgegevens verwerkt. In het Leerlingenstatuut zijn specifieke afspraken opgenomen over de omgang met beeld- en geluidsmateriaal dat betrekking heeft op leden van de schoolgemeenschap en hun naaste familieleden. Het opnemen van geluid, maken van foto’s/films op het schoolterrein en tijdens schoolactiviteiten in het algemeen is aan voorwaarden gebonden en verspreiding van dit materiaal (bijvoorbeeld het beschikbaar maken via het internet) is alleen toegestaan met instemming van de betrokkenen en/of de schoolleiding.