X
GO

 

 

 

Vacatures voor de raad van Toezicht

 

Voor de Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs (SGVVS) zoekt Holtrop Ravesloot twee nieuwe leden voor de raad van toezicht met een warm hart voor kinderen/jongeren en enthousiasme voor het vrijeschoolonderwijs. Specifiek zijn wij op zoek naar kandidaten die zich herkennen in de onderstaande profielen:

 

Toezichthouder met de portefeuille organisatieontwikkeling:

•           denkt anticiperend mee inzake strategische trends/ontwikkelingen en de impact daarvan op SGVVS;

              •           heeft oog voor de positionering van SGVVS en de scholen van de stichting;

•           heeft aantoonbare ervaring met en een visie op de thema’s organisatieontwikkeling en professionalisering van medewerkers;

•           is in staat zijn/haar kennis en ervaring in de klankbordfunctie op adviserende wijze over te brengen aan de bestuurder;

              •           heeft oog voor kansen in de het onderwijsveld en voor innovatie.

Deze toezichthouder is beoogd lid van de remuneratiecommissie.

 

Toezichthouder met de portefeuille bedrijfsvoering/financiën:

 • gedegen financiële achtergrond, zowel qua opleiding als ervaring;
 • kennis van de complexe financiering van de onderwijssector dan wel ervaring in sectoren met een vergelijkbare complexiteit van publieke financiering;
 • kennis en ervaring op het gebied van huisvestingsvraagstukken;
 • heeft ervaring op bestuursniveau met de financiën en bedrijfsvoering van een complexe organisatie met een decentrale structuur (verschillende locaties);
 • kennis en kunde op het terrein van risicomanagement en compliance;
 • in staat overstijgend te denken en het financieel beleid te toetsen in relatie tot de strategische doelstellingen van SGVVS; daarbij ook signaleren welke kansen er voor de organisatie zijn en het college van bestuur daarover adviseren;
 • ervaring met ICT en digitalisering; met gevoel voor de impact van investeringen en verandering op dit gebied voor een organisatie.

Deze toezichthouder is beoogd lid van de auditcommissie.

 

Voor beide leden raad van toezicht geldt dat zij een natuurlijke interesse hebben in de antroposofische grondslag van SGVVS en dat zij de doelstelling van de stichting onderschrijven. De Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs stelt zich ten doel de instandhouding en de ontwikkeling van een of meer instellingen voor vrijeschoolonderwijs, waar onderwijs wordt gegeven op basis van de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie.

 

Diversiteit team raad van toezicht

In aanvulling op bovengenoemde profielkenmerken heeft de raad van toezicht bij zijn samenstelling oog voor een goede mix van leden inzake gedragen bestuurlijke ervaring en specifieke expertkennis. In algemene zin zijn leden integraal verantwoordelijk (generalist), hebben maatschappelijke feeling en een stevig moreel kompas. Daarnaast gaat de raad uit van diversiteit van de samenstelling (verhoudingen man/vrouw, leeftijd, culturele achtergrond).

 

Positie raad van toezicht

De raad van toezicht hanteert de uitgangspunten van de branchecode governance van de VTOI-NVTK. De raad van toezicht is inhoudelijk klankbord van en houdt toezicht op het college van bestuur, vervult de werkgeversrol voor het college van bestuur en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in. Het eenhoofdige college van bestuur is statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting en hiermee onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en de realisatie van de visie, strategie, beleid en resultaten.

Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de raad van toezicht met veel plezier

en inzet invulling aan zijn klankbordrol. Op basis van kennis en expertise zijn de leden raad

van toezicht klankbord, verbinder en inspirator voor het college van bestuur. Een rol waar

intensief, inzake specifieke projecten en het strategisch beleid, invulling aan wordt

gegeven.

 

De raad van toezicht heeft drie commissies ingericht waarbij telkens meerdere

leden van de raad van toezicht betrokken zijn:

-   auditcommissie; wordt betrokken bij overleggen die verband houden met het opstellen/vaststellen van de jaarrekening en de begroting van SGVVS en andere financiële en interne bedrijfsvoeringstaken;

-   remuneratiecommissie; is onder andere verantwoordelijk voor het voeren van jaargesprekken met de bestuurder en het beloningsbeleid;

-   commissie kwaliteit onderwijs; wordt betrokken bij het inhoudelijk onderwijsbeleid van SGVVS alsmede bij vraagstukken rondom identiteit en ethisch handelen.

 

De raad van toezicht van SGVVS is een betrokken raad en heeft jaarlijks (meerdere

malen) contact met de medezeggenschap (samengesteld per school). Ook bezoekt de

raad, vanuit interesse, de verschillende locaties en spreekt men met de directeuren.

De raad van toezicht komt circa acht maal per jaar bijeen (reguliere vergaderingen en commissiebijeenkomsten) geheel of gedeeltelijk samen met het college van bestuur, naast bijeenkom­sten met de medezeggenschaps­organen, directeuren (bijvoorbeeld vanuit de commissies) en werkbezoek aan locaties. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren.

 

Organisatie

De Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs (SGVVS) verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs op vier vestigingen (de Stichtse Vrije School in Zeist, de Tobiasstroom in Zeist, het Novalis College in Eindhoven en het Karel de Grote College in Nijmegen) en speciaal basisonderwijs op de Tobiasschool in Zeist. De stichting heeft circa 300 medewerkers en meer dan 2.200 leerlingen.

 

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur van SGVVS, de bestuurder is eindverantwoordelijk  en geeft leiding aan de rectoren en schoolleiders. De VO-vestigingen hebben een eigen deelmedezeggenschapsraad (dMR), waarin medewerkers, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. Stichtingsbreed is er de MR VO en de MR PO waarmee de bestuurder stichtingsbrede aangelegenheden afstemt.

 

De VO-vestigingen en de school voor SBO  hebben  een eigen 'couleur locale' en vervullen een belangrijke rol in hun regio; voor leerlingen en hun ouders én door samenwerking en uitwisseling van kennis met andere scholen en (onderwijs)organisaties.

 

Strategie en toekomst

SGVVS is een stabiele organisatie. Het vrijeschoolonderwijs wordt in het Nederlandse onderwijsbestel gezien en gewaardeerd en de stichting is bedrijfsmatig gezond. SGVVS wil het onderwijs blijven ontwikkelen en vernieuwen en werkt op dit moment aan de volgende vijf strategische doelen:

 

 • medewerkers, leerlingen en ouders werken vanuit hun eigen verantwoordelijkheid samen aan de ontwikkeling van het onderwijs;
 • SGVVS creëert de mogelijkheden waardoor leraren zich eigenaar voelen van het onderwijs en de resultaten;
 • vanuit de vrijeschoolpedagogie weegt SGVVS maatschappelijke ontwikkelingen en maakt duidelijk welke keuzes in het onderwijsaanbod worden gemaakt en waarom;
 • SGVVS werkt samen met partners in de samenleving, mengt zich in het onderwijsdebat en strijdt voor de ruimte voor vrijeschoolonderwijs;
 • SGVVS ontwikkelt een gemeenschappelijke visie op digitale geletterdheid en het gebruik van ICT.

 

Voor meer informatie: www.sgvvs.nl

 

Contact

SGVVS laat zich in deze procedure begeleiden door Gerald Knol en Lisanne Heideman van Holtrop Ravesloot (telefoon 020 - 6470201). Een uitgebreide profielschets is beschikbaar. Belangstellenden wordt verzocht hun cv en motivatie, bij voorkeur per e-mail, te richten aan Gerald Knol, via reacties@holtropravesloot.nl uiterlijk vóór 9 mei 2021. De gesprekken met de Raad van Toezicht zijn gepland op 4 en 25 juni te Nijmegen.

 

Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

 

 

Open sollicitaties

Open sollicitaties, onder andere voor invalwerk, zijn altijd welkom. Deze kunt u sturen naar Sven Boogert, conrector (s.boogert@svszeist.nl). Inlichtingen over de vacatures kunt u krijgen via 030-2040290 en vraag naar de contactpersoon die bij de vacature staat.

Stagiaires

Jaarlijks krijgen wij diverse stage verzoeken binnen. Wij vinden het belangrijk om op die manier een bijdrage te leveren aan de opleiding van nieuwe leraren. Wil je bij ons stagelopen? Lees dan onderstaand document voor meer informatie over ons stagebeleid. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de stagecoördinator Paul Ebert: p.ebert@svszeist.nl