GO

Cambridge English

Naar aanleiding van een toenemende vraag naar extra aandacht voor de Engelse taal in het onderwijs, is er de mogelijkheid tot het volgen van een meerjarige cursus Cambridge Engels op onze school.

Naast onze reguliere lessen Engels, kunnen leerlingen de Engelse taal ook op een hoger en intensiever niveau leren. Binnen een aparte leerlijn Cambridge English kunnen de leerlingen internationaal erkende Cambridge Certificates behalen.

Veel leerlingen zullen later op plaatsen terecht komen waar Engels de voertaal is. Bijvoorbeeld tijdens stages of studies in het buitenland, maar ook op Nederlandse universiteiten neemt Engels een steeds belangrijkere plaats in. Natuurlijk is vaardigheid in Engels op hoog niveau daarbij een groot voordeel. Door het aanbieden van een programma Cambridge English, biedt de Stichtse Vrije School in samenwerking met de Studiekring onze leerlingen de kans om het Engels op hoog niveau te leren beheersen.

Leerlingen die graag wat meer willen, kunnen door het Cambridge-programma extra worden uitgedaagd.

De universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma’s worden Cambridge Certificates genoemd. De twee bekendste diploma’s zijn het zogenaamde First Certificate in English (FCE) en het Certificate in Advanced English (CAE). Omdat het niveau van het Cambridge English (CAE) de bekende vwo-eindtermen overstijgt, vormen de Cambridge-certificaten een waardevolle aanvulling op het schooldiploma.

Cambridge University en de British Council nemen zelf de correctie en beoordeling van de internationaal erkende toetsen voor hun rekening. In de afsluitende examens worden leerlingen getoetst op: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en op hun kennis van grammaticale structuren en idioom. Het niveau van beide examens is hoog.

Info en aanmelden Cambridge Engels:

Cambridge English

De cursus is dan ook alleen geschikt voor leerlingen die op het gebied van de vreemde talen veel mogelijkheden hebben en zich daar ook echt voor willen inzetten. De cursus is als volgt georganiseerd:

  • Het Cambridge English programma start in de tweede helft van klas 7. De lessen worden na schooltijd gegeven, aansluitend aan het lesrooster
  • Leerlingen uit verschillende klassen van een jaarlaag vormen samen de Cambridge-klas.
  • In de Cambridge-lessen worden diverse taalvaardigheden van het vak uitgebreider geoefend en verdiept. Er wordt met een volledig Engelstalige methode gewerkt en uiteraard wordt er alleen Engels gesproken tijden de les. In de lessen is ook veel aandacht voor examentraining om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het behalen van de Cambridge Certificates. Er zal ook extra huiswerk gemaakt moeten worden.
  • Aan het einde van klas 9 vindt het eerste Cambridge examen plaats, voor het zogenaamde First Certificate in English (FCE).
  • Na het behalen van het FCE in klas 10, vervolgt de leerling, indien gewenst, de cursus op een hoger niveau. Aan het eind van klas 11 volgt het volgende certificaat: het CAE, oftewel Certificate in Advanced English.
  • Voor de meest begaafde leerlingen bestaat de mogelijkheid om het FCE over te slaan en meteen door te gaan voor CAE of zelfs op te gaan voor het Certificate in Proficiency in English (CPE), in plaats van het CAE.

  • De Cambridge-lessen zullen voor onze school verzorgd worden door de Studiekring (de organisatie die in onze school huiswerkbegeleiding en bijlessen geeft) en worden gegeven door (of onder auspiciën van) een ervaren (1e graads) vakdocent Engels, Colin van der Bel. De organisatie en beoordeling van de examens zijn in handen van een onafhankelijke instelling, namelijk de British Council. Hoewel Studiekring en de school natuurlijk hun best doen om de leerlingen zo goed mogelijk voor de dag te laten komen, kan geen succesgarantie worden geven.
  • De kosten voor deze cursus bedragen € 250,- per jaar. Het eerste (halve) jaar € 125,- . Dit is inclusief het gebruik van de schoolboeken en exclusief het examengeld (ca. €210,-)
  • Aan het eind van het eerste halve jaar (eind 7e klas) kan besloten worden om de cursus wel of niet voort te zetten. Er wordt dan ingetekend voor de rest van de cursus, tot aan het FCE-examen.
  • Vanuit school wordt ook gekeken of deelname aan de cursus zinvol/haalbaar is voor een leerling, i.v.m. zijn/haar overige schoolwerk